Betalingsvoorwaarde

Betalingsvoorwaarden

1 AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname aan de cursus kan geschieden door inzending van het inschrijfformulier zoals opgenomen in dit informatiepakket

1.2: Aanmelding dient zoveel mogelijk te geschieden vóór de daartoe gestelde inschrijftermijn. Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan de cursus(sen) waarvoor wordt ingeschreven

1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door Voetbalscholing.nl geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de onderscheiden cursussen bereikt is.

1.4: Bevestiging van inschrijving en facturering volgt 3 dagen na datum van inschrijving door cursist.

1.5: Vóór aanvang van de cursus waarvoor is ingeschreven ontvangen alle deelnemers de algemene informatie, het programma en een routebeschrijving.

1.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een cursus kan de cursus geannuleerd worden. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet worden ontvangen hierover uiterlijk 1 week voordat de cursus zou starten bericht.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1 Bij de bevestiging van inschrijving is een factuur toegezonden waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan de cursus staat vermeld.

2.2 Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur gestelde termijn.

2.3 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn wordt aan de desbetreffende persoon een herinneringsfactuur gestuurd.

2.4 Is het verschuldigde bedrag na het versturen van een herinneringsfactuur nog niet overgemaakt, dan berekend Voetbalscholing.nl een boete van 10% over de laatste (herinnering) factuur.

3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1 Na bevestiging van inschrijving heeft de cursist zich definitief ingeschreven voor deelname aan de cursus waarvoor hij/ zij zich heeft opgegeven. Als een cursist door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dan dient dit schriftelijk (per mail) kenbaar te worden gemaakt aan Voetbalscholing.nl. Bij afmelding voor een cursus is de volgende regeling van toepassing:

3.2: Bij afmelding tot 2 weken vóór aanvang van een cursus worden geen administratiekosten in rekening gebracht.

3.3: Bij afmelding na 2 weken vóór aanvang van de cursus wordt €45,- administratiekosten in rekening gebracht.

3.4: Bij afmelding binnen 1 week voor aanvang van de cursus of bij geen afmelding wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

4 INHALEN EN ADMINISTRATIEKOSTEN

4.1 Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één dagdeel van een cursus moet missen. Voetbalscholing.nl biedt de mogelijkheid om dit dagdeel, bij de eerst volgende keer dat de cursus weer wordt georganiseerd in te halen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk gedaan te worden bij Voetbalscholing.nl.

5 DISCLAIMER

5.1 De inhoud van Voetbalscholing.nl- cursussen en Voetbalscholing.nl- congressen zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Voetbalscholing.nl en de docenten van Voetbalscholing.nl zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van cursussen en/ of congressen of toepassing van de behandelde stof en praktijklessen in de cursussen.